Podmienky prenájmu vozidiel.

 

 

1. Prenajímateľ, ako jediný vlastník vozidla prepožičia nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie za podmienok uvedených v tejto zmluve. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu prenajímateľovi podľa článku 2. týchto podmienok. Nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt. 

 

2. Nájomné: Cena nájmu je stanovená v závislosti od doby nájmu. Sadzba nájomného je stanovená v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Nájomné je splatné v deň prevzatia vozidla  nájomcom od prenajímateľa. V prípade predĺženia doby nájmu zo strany nájomcu bude rozdiel v nájomnom bezodkladne uhradený manuálnym prevodom z platobnej karty zákazníka, alebo doplatený pri odovzdaní vozidla prenajímateľovi. V základnej cene nájmu je zahrnuté len požičanie vozidla. Cenu za prenájom doplnkov stanovuje aktuálny cenník. 

 

3. Doba nájmu: Doba nájmu bola oboma zmluvnými stranami dohodnutá na dobu určitú, do termínu, aký je uvedený v tejto zmluve. 

 

4. Práva a povinnosti nájomcu: Nájomca je povinný:

 

a.) udržiavať vozidlo v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal. 

 

b.) v prípade poškodenia, alebo odcudzenia vozidla, túto udalosť bezodkladne hlásiť prenajímateľovi a zároveň polícií. 

 

c.) v prípade dopravnej nehody je nájomca povinný vypracovať písomnú správu. Správa musí obsahovať mená, adresy všetkých účastníkov dopravnej nehody, ako aj mená a adresy prípadných svedkov. Ďalej evidenčné čísla vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode a tiež údaje o hliadke príslušníkov útvaru Dopravnej polície Policajného zboru SR, ktorá bola k nehode privolaná. Prípadné vzniknuté nároky druhého účastníka dopravnej nehody nesmie nájomca uznať bez písomného súhlasu prenajímateľa. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá dopravnou nehodou vznikla prenajímateľovi. 

 

d.) nájomca nesmie poskytnúť vozidlo do užívania tretej osobe.

 

e.) nájomca nesmie opustiť územie Slovenskej republiky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

f.) nepoužívať vozidlo k účasti na motocyklových a iných súťažiach. 

 

g.) nezasahovať do konštrukcie vozidla, neprevádzať žiadne opravy a technické zmeny. V prípade zistenia porušenia tohto bodu sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady súvisiace s opravou a daním vozidla do pôvodného stavu u autorizovaného servisu. 

 

h.) vozidlo pristaviť na prevzatie prenajímateľovi s plnou nádržou pohonných hmôt, a vozidlo zbavené nečistôt. 

 

 i.) nájomca je oprávnený na vedenie vozidla, len s platným vodičským preukazom príslušnej kategórie, ktorého je sám držiteľom. 

 

 j.) nepoužívať vozidlo v rozpore s nájomnou zmluvou. 

 

 k.) dodržiavať pravidlá cestnej premávky. V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky, sa nájomca zaväzuje uhradiť prípadnú finančnú pokutu, ako aj ďalšie možné sankcie zo strany Dopravného inšpektorátu Policajného zboru a dotknutých osôb, inštitúcii alebo organizácii. 

 

 l.) bežné náklady na prevádzku vozidla počas doby nájmu, hradí nájomca. 

 

 m.) opravy potrebné k zaisteniu prevádzkovej alebo dopravnej bezpečnosti vozidla znáša nájomca v plnej výške, ak vzniknutý stav potreby vykonania opráv sám spôsobil. V uvedenom prípade opravu realizuje autorizovaný servis. 

 

5. Práva a povinnosti prenajímateľa:  Prenajímateľ je povinný: 

 

a.) odovzdať nájomcovi vozidlo spolu s kľúčom a všetkými potrebnými dokladmi od vozidla. (Osvedčenie o evidencii vozidla, potvrdenie o zaplatení Povinného zmluvného poistenia a predmetmi patriacimi k povinnej výbave podľa platných predpisov) . Súpis všetkých ostatných odovzdaných vecí je súčasťou Odovzdávajuceho a preberacieho protokolu.

 

b.) odovzdať vozidlo v stave spôsobilom na prevádzku a na bežné užívanie. 

 

c.) zaplatiť Povinné zmluvné poistenie vozidla 

 

d.) zabezpečiť opravu vozidla potrebnú k zaisteniu prevádzky a dopravnej bezpečnosti, pokiaľ poruchu spôsobil prenajímateľ. 

 

Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať finančnú zábezpeku od nájomcu vo výške 500 euro. V prípade poškodenia vozidla, alebo doplnkov bude záloha použitá na uvedenie vozidla / doplnkov do pôvodného stavu. Zábezpeka bude nájomcovi vrátená po odovzdaní vozidla prenajímateľovi v stave v akom ho od prenajímateľa prevzal. Túto skutočnosť potvrdí prenajímateľ podpisom v časti Odovzdávací a preberací protokol. 

 

6. Zodpovednosť za škodu a zmluvná pokuta: 

 

a.) Nájomca je povinný starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda. V prípade ak na vozidle vznikla škoda, nájomca sa zaväzuje nahradiť vecnú škodu, ktorá na vozidle vznikla.

 

b.) Nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady spojené s dopravou vozidla, a to aj v prípade, že k nehode alebo poškodeniu dôjde v zahraničí. 

 

c.) Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 200 euro za stratu dokladov a/alebo kľúčov a tiež evidenčného čísla od vozidla. 

 

d.) Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi pokutu vo výške 100 euro, za zničenie/vážne poškodenie prilby jazdca a taktiež 100 euro za zničenie/vážne poškodenie prilby spolujazdca. 

 

 e.) Za iné doplnky zadný kufor, komunikačný systém, bezpečnostný systém sa nájomca zaväzuje uhradiť plnú sumu v prípade ich straty/zničenia, alebo vážneho poškodenia. Suma bude vyčíslená v momente zistenia škody a jej výška bude zodpovedať aktuálne platným cenám na trhu. 

 

f.) Za každý deň omeškania so splnením povinnosti vrátiť vozidlo zaplatí nájomca prenajímateľovi pokutu vo výške sumy podľa platného cenníka na každý deň omeškania, ktorá bude zvýšená o 50% prirážku základnej sadzby. 

 

7. Skončenie nájmu:  Nájom sa skončí: 

 

a.) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená 

 

b.) vrátením vozidla prenajímateľovi nájomcom pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená táto zmluva , v rámci pracovnej doby prenajímateľa.

 

c.) zničením vozidla

 

d.) výpoveďou zo strany prenajímateľa, s výpovednou dobou 24 hodín, ktorá začne plynúť od momentu oznámenia výpovede nájomcovi.

 

8. Záverečné ustanovenia: 

 

Táto zmluvy je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie preberá nájomca a druhý vyhotovenie preberá prenajímateľ. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Nájomca ako aj prenajímateľ prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a svojim podpisom potvrdzujú, že súhlasia so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v súlade s ust. §262 dohodli, že vzájomné vzťahy vzniknuté v tejto zmluve sa budú spravovať zákonom č.513/1991 zb. (Obchodný zákonník, ďalej len „ObZ“). 

 

Nájomca svojim podpisom udeľuje súhlas prenajímateľovi na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre potreby spoločnosti. Prenajímateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje neposkytne tretím stranám na iné využitie (s výnimkou Polície SR).